صفحه اصلی / فناوری نانو (صفحه 2)

فناوری نانو

تولید نانو الیاف با الهام گرفتن از کرم ابریشم

نانوالیاف به یک ماده‌ای مناسب برای انواع کاربردها از جمله پانسمان زخم و الکترونیک انعطاف‌پذیر تبدیل شده است. اما تولید الیاف همیشه آسان نیست. با این حال، یکی از کسانی که به نظر می‌رسد مشکل را حل کرده، کرم ابریشم است. کرم ابریشم، یک محلول پروتئینی را در بزاق خود ...

ادامه مطلب

نانو لوله کربنی: پرکاربردترین نانوساختار در اختراعات نانوفناوری

بررسی بانک اطلاعاتی استت‌نانو نشان می‌دهد که نانولوله‌های کربنی با ۴۳۳۹۵ پتنت، بالاترین نرخ استفاده از نانومواد در پتنت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از آن، گرافن با ۲۱۳۲۹ پتنت قرار دارد. در رتبه سوم، نانوکامپوزیت‌ها قرار دارند و پس از آن نانوسیم، نقاط کوانتومی، نانوالیاف و ترکیبات نانوبلوری ...

ادامه مطلب

کاهش اشتعال پذیری مبلمان با نانو

همانطــور کــه لباسهــا می تواننـد قابلیـت ضـدآب و ضـد لـک داشـته باشــند، روکــش مبلمــان هــم میتوانــد از ایــن ویژگــیبهره منــد باشــد. حتــی فنــاوری نانــو قــادر اســت بــا اســتفاده از ترکیبـات خـاص، پارچههـای بـه کار رفتـه در مبلمـان را ضـد اشـتعالکنــد. بــا پوشــاندن فــوم مــورد اســتفاده در مبلمــان دارای روکــش کــه ...

ادامه مطلب

آیا می دانید که …

تار عنکبوت از مقاومترین ترکیباتی اســت که تاکنون شناخته شده اســت و تقریبا ۵ برابر فوالد هموزن خود مقاومــت دارد و در عین حال بسیار ســبک و انعطافپذیر است. این خاصیت اســتثنایی تار عنکبوت تحــت تاثیر پروتئینهای ســازنده آن و ســاختار نانومتری آنها اســت.نانورشــته های در هم تنیده شــده تارهای ...

ادامه مطلب

گرافن

فقط با یک فیلتر گرافن ناقابل گرافن نازک ترین ماده ی دنیاست لایه ای از کربن خالص و به شدت قوی غشای اکسید شده ای با سوراخهایی ریز موجب میشوند آب به راحتی وارد این فیلتر شده اما نمک از آن عبور نمیکند این نو آوری بینظیر احتمالا به زودی ...

ادامه مطلب