صفحه اصلی / خانم دکتر زاده گان (صفحه 4)

خانم دکتر زاده گان

کاهش اشتعال پذیری مبلمان با نانو

همانطــور کــه لباسهــا می تواننـد قابلیـت ضـدآب و ضـد لـک داشـته باشــند، روکــش مبلمــان هــم میتوانــد از ایــن ویژگــیبهره منــد باشــد. حتــی فنــاوری نانــو قــادر اســت بــا اســتفاده از ترکیبـات خـاص، پارچههـای بـه کار رفتـه در مبلمـان را ضـد اشـتعالکنــد. بــا پوشــاندن فــوم مــورد اســتفاده در مبلمــان دارای روکــش کــه ...

ادامه مطلب

آیا می دانید که …

تار عنکبوت از مقاومترین ترکیباتی اســت که تاکنون شناخته شده اســت و تقریبا ۵ برابر فوالد هموزن خود مقاومــت دارد و در عین حال بسیار ســبک و انعطافپذیر است. این خاصیت اســتثنایی تار عنکبوت تحــت تاثیر پروتئینهای ســازنده آن و ســاختار نانومتری آنها اســت.نانورشــته های در هم تنیده شــده تارهای ...

ادامه مطلب