معرفی پژوهش سرا

پژوهش سراهای دانش آموزی پروفسور حسابی قم

(قطب نانو فناوری و سلول های بنیادی)
محلی مناسب برای حضور دانش آموزان

اگر شما از جمله دانش آموزانی هستید که علاقمندید زمان خود را به تحقیق و پژوهش های علمی بپردازید، اگر به دنبال محلی مناسب با امکانات کافی برای پیشبرد پژوهشتان هستید.

در پژوهش سرای دانش آموزی پروفسور حسابی ثبت نام کرده و از امکانات آن استفاده نمایید.

پژوهش سرای دانش آموزی با چه اهدافی تأسیس شده است؟

تحقق اهداف آموزش و پرورش با توجه به تنوع علایق و تفاوت ت وانمندی های دان ش آم وزان و ن یز ک ثرت ج معیت دانش آموزی کشور، مستلزم دسترسی به ظرفیت های مناسبی از امکانات و منابع است؛ لکن محدودیت های موجود، عمدتاً انجام برنامه های اساسی و مبتنی بر گستره استعدادها و تفاوت های فردی دانش آموزان را با مشکل مواجه می نماید؛ به گونه ای که در عمل، رویکرد برنامه ها به پوشش عمومی دانش آموزان معطوف می گردد.

بدین جهت، برنامه ریزان، مدیران و مجریان برنامه های آموزش و پرورش در تعامل با دانش آموزان با نیازهایی از آنان مواجه می شوند که امکانات موجود قادر به تأمین آن ها نیست. لذا ایجاد زمینه هایی علاوه بر شرایط موجود برای افراد علاقه مند و مستعدی که با روحیه تحقیق و پژوهش در تعمیق و توسیع آموخته های خود اهتمام دارند، امری ضروری به نظر می رسد. تأسیس پژوهش سراهای دانش آموزی به عنوان یکی از راهکارها، برای تأمین هدف فوق در نظر گرفته شده است.

وظایف پژوهش سرای دانش آموزی چیست؟

۱ برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری دانش آموزان؛
۲ برنامه ریزی برای تقویت روحیه همکاری و مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت های علمی و پژوهشی؛
۳ برگزاری کنفرانس ها و همایش ها و جشنواره های علمی؛
۴ ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز دانش آموزان ؛
۵ ایجاد کارگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه مورد نیاز برای انجام پژوهش های دانش آموزی؛
۶ حمایت از دانش آموزان پژوهشگر و نظارت و هدایت طرح های تحقیقاتی آنان؛
۷ ایجاد زمینه برقراری ارتباط پژوهشگران دانش آموز با سایر نهادها و موسسات علمی و پژوهشی و آموزشی؛
۸  تشکیل انجمن های علمی دانش آموزی؛
۹ به کارگیری دبیران و اساتید مجرب برای آموزش و راهنمایی طرح های پژوهشی دانش آموزان؛
۱۰ استفاده از نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران امر تعلیم و تربیت؛
۱۱ برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی پژوهش سرا؛
۱۲ برگزاری مسابقات علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی؛
۱۳ تشکیل نمایشگاه هایی از دست ساخته ها و نتایج پژوهشی دانش آموزان؛
۱۴ فراهم نمودن زمینه های مشارکت دانش آموزان پژوهشگر در پژوهش های ملی و منطقه ای؛
۱۵ برقراری ارتباط با مدیران واحدهای آموزشی برای شناساندن فعالیت های پژوهش سرا و جلب نظر دبیران به اهمیت تحقیق و پژوهش در فرآیند یاد دهی یادگیری و نیز تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق؛

۱۶ مشارکت در مجامع علمی و پژوهشی؛
۱۷ ارائه گزارش های مرحله ای به شورای برنامه ریزی؛
۱۸ تأمین منابع مالی مورد نیاز.

تصاویری از فعالیتهای انجام شده پاییز و زمستان ۱۴۰۱

<<<جهت انتخاب موضوع مورد نظر ، یکی دسته بندی های زیر را انتخاب کنید >>>

فناوری نانو
رایانه و الکترونیک

ریاضی و حسابان


شیمی

زیست شناسی


فیزیک


گیاهان دارویی


مشاوره